About us: Who we are?

The association “Sub Specie Aeternitatis -2011” is the successor of several working groups on cyber immortality, operating from the 70s of the twentieth century to 2011.It is a non-governmental organization of citizens who share certain ideas with an immortological focus.We are, for now, the only organization in Bulgaria that tries to set, research and seek technological realization of cybernetic personal immortality, as well as to promote the whole range of philosophical, scientific and political ideas related to it.From the very beginning we strive for a scientific approach and rational thinking.We…

Още по темата:

История и предистория на сдружението “Sub Specie Aeternitatis”-2011 България

Нашето участие сдружение”SSA-2011”: д-р Таню Колев с доклад на тема “История и предистория на сдружение „Sub Specie Aeternitatis -2011” в съавторство с Марияна Кривошапкова ( Председател на сдружението) и Здравко Чуперков (един от първите членове на работните групи от 1973г., поддържащ идеите на сдружението и в момента)

Защо си позволявам да занимавам аудиторията с историята и предисторията на СНЦ „Sub Specie Aeternitatis”2011?! Преди всичко – това е единствената организация в България, която се занимава с имортология, при това  повече няколко десетилетия – от 70-те години до днес, т.е. много преди да се заговори по света за имортология и да стане модерно. Второ, историята на сдружението е удобна форма да се представи потока от идеи, който се е реализирал от от групата от 70-те години до днес, още повече че този поток не копира и не възпроизвежда чужди…

Още по темата:

Кои сме ние?

Сдружението “Sub Specie Aeternitatis -2011” е наследник на няколко работни групи по кибернетично безсмъртие, функциониращи от 70-те години на ХХ-ти век до 2011г. То е неправителствена организация на граждани, които споделят определени идеи с имортологическа насоченост. Ние сме, за сега, единствената организация в България, която се опитва да постави, изследва и да търси технологична реализация на кибернетичното лично безсмъртие, както и да популяризира целия кръг от философски, научни и политически идеи свързани с него.От самото начало се стремим към научен подход и рационално мислене. Ние подкрепяме и стимулираме философски, методологически…

Още по темата: