Овладяване на времето

На човека му е присъщо да вярва в безсмъртието Лев Толстой Най-могъщото оръжие, с което може да разполага едно мислещо същество, е владеенето и управлението на времето. За да бъда по-точен, трябва да отбележа, че в сферата на науката този момент е бил доста по-добре осъзнат, описан и обяснен значително по-рано от времето, когато научната фантастика се ангажира с него. Един пример, добре илюстриращ това, е теорията на П.К.Анохин за изпреварващото отражение и неговата решаваща роля за успешното оцеляване и развитие на видовете. Оказва се, че доминираща роля в еволюционния…

Още по темата:

О позвоночнике трансгуманизма
(Или как я понимаю трансгуманизм!)

Резултатите от нашите изследвания

Открывая Википедию для определения трансгуманизма, мы читаем: «Трансгуманизм (от латинского trans –yond и homo – man; также пишется H + или h +) – это международное интеллектуальное движение, которое поддерживает идею улучшения умственных и физических возможностей человека с помощью новые технологии.Трансгуманисты изучают потенциальные возможности и опасности передовых технологий, которые могут преодолеть фундаментальные человеческие ограничения »

Още по темата:

За гръбнака на трансхуманизма
(Или как разбирам аз трансхуманизма!)

Като отворим Укипедия за определение на трансхуманизъм ще прочетем: „Трансхуманизъм (от лат. trans – отвъд и homo – човек; изписвано също като H+ или h+) е интернационално интелектуално движение, което поддържа идеята за подобряване на човешките умствени и физически възможности, използвайки новите технологиии.Трансхуманистите изучават потенциалните възможности и опасности от напредващите технологии, които биха могли да преодолеят фундаменталните човешки ограничения.“

Още по темата:

Can We Put New Meaning into the Idea of Personal Immortality?

Tanyu H. Kolev CAN WE PUT NEW MEANINGINTO THE IDEA OFPERSONAL IMMORTALITY “If death were a good thing, the godswould not be immortal…”Sapho The idea of personal immortality arose in remote antiquity, later it came into play over and over again, above all in religion and also in philosophy and the natural sciences, it was discredited but again, revived. Is it necessary to go back and consider this idea after its having been subjected to a detailed critical analysis1 from the dialectical-materialistic point of view not so very long ago?…

Още по темата:

System Information Approach to Mind Uploading

The system-information approach to the process of the mind-uploading presents an original and unusual picture of it. The approach itself was developed in the 1980s by a group of researchers in Bulgaria, united in a non-governmental organization. The ideas of this approach are based on the concepts of “system” proposed by P. K. Anokhin in his general theory of functional systems and the concept of “systems of information ” developed by V. I. Kremyansky. The process of the mind-uploading to a new carrier is understood not as reproduction, but as moving (or relocation) a certain system of information (psyche) in the space of memory from one material carrier to another. Technologically, the process itself can be accomplished by creating a specific bridge – an artificial commissure between the two brains – the donor and the receiver. The artificial commissure can be constructed similar to the natural commissure corpus calosum between the two hemispheres of the biological brain. The relocation procedure is provisionally called “artificial commissure”. Mind-uploading through the artificial commissure procedure naturally solves the problem of identity and can definitely be implemented relatively easily and cheaply, fully within the capabilities of today’s technology. The transfer procedure itself, as a research procedure, is the opposite of dissecting the commissures of the brain and offers a new experimental approach to the study of the mind-body problem.

Още по темата:

Holographic Model of Memory

HOLOGRAPHIC MODEL OF MEMORY Published in Orbita newspaper on May 06, 1978 Tanuy Kolev Georgi Primov The memory problem is one of the most complex problems of bio-cybernetics. Of all the phenomena, associated with it, two large groups can be separated: phenomena related to the genetic memory, and phenomena related to the individual memory. The individual memory is a function of the central nervous system. It has been evaluated by the theorists to be the first fortress attacked by the rapid development of physiology, psychology and cybernetics, as well as…

Още по темата:

Системно-информационен подход към Mind Uploading

Резюме Системно-информационният подход към процеса на качване на ума представя оригинална и необичайна картина на него. Самият подход е разработен през 80-те години от група учени-изследователи в България, обединени в неправителствена организация. Идеите на този подход се основават на концепциите за „система“, предложена от P.K. Анохин в неговата обща теория на функционалните системи и на концепцията за „системи от информация“, разработена от V.I. Kremyansky. Процесът на качване на ума към нов носител се разбира не като възпроизвеждане, а като преселване (или преместване) на определена система от информация (психиката) в пространството…

Още по темата:

About us: Who we are?

The association “Sub Specie Aeternitatis -2011” is the successor of several working groups on cyber immortality, operating from the 70s of the twentieth century to 2011.It is a non-governmental organization of citizens who share certain ideas with an immortological focus.We are, for now, the only organization in Bulgaria that tries to set, research and seek technological realization of cybernetic personal immortality, as well as to promote the whole range of philosophical, scientific and political ideas related to it.From the very beginning we strive for a scientific approach and rational thinking.We…

Още по темата:

Авангардни инструменти в управлението 2018

Авангардни инструменти в управлението 2018

През септември 2018 се проведе регулярната конференция „Авангардни инструменти в управлението” (Vanguard Scientific Instruments in Management 2018). В тази конференция функционира секция по трансхуманизъм, която беше запланувана за 13.09.2018 http://vsim-conf.info/en/. В работата на тази група ние представихме два доклада: [1]. Tanyu Kolev – Mind Uploading – A process of super-preservation [2]. Zhivko Kolev, Tanyu Kolev – Information, hyperstructure System of information. [3]. Mind uploading a process of super preservation

Още по темата: