Устав

  У С Т А В Н А СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ВЕЧНОСТТА- 2011” гр. Чирпан, област Стара Загора І. РАЗДЕЛ І – ПЪРВИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1./1/СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ВЕЧНОСТТА- 2011” наричано по-долу за краткост Сдружението е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/. /2/ СДРУЖЕНИЕТО е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до…

Още по темата:

УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

  УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ от Учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел ” ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ВЕЧНОСТТА- 2011” Днес 13.06.2011 г. в гр.Чирпан бе проведено Учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел ” ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ВЕЧНОСТТА- 2011” в присъствието на следните учредители: 1. Таню Жеков Колев 2. Марияна Манолова Кривошапкова 3. Живко Танев Колев 4. Елена Ангелова Драгова 5. Пламена Танева Колева 6. Ангел Красимиров Димов 7. Деница Димитрова Колева 8. Кичка Иванова Ангелова 9. Стефан Канев Ангелов 10. Николай Стефанов Петков 11. Павлина Андреева Стоянова Учредителите единодушно…

Още по темата: