Устав

 

У С Т А В

Н А

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

“ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ВЕЧНОСТТА- 2011”

гр. Чирпан, област Стара Загора

І. РАЗДЕЛ І – ПЪРВИ

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1./1/СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ВЕЧНОСТТА- 2011” наричано по-долу за краткост Сдружението е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.

/2/ СДРУЖЕНИЕТО е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.2./1/ Наименованието на сдружението е: ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ВЕЧНОСТТА- 2011” като на латински ще се изписваSUB SPECIE AETERNITATIS– 2011”.

/2/ Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя „клон” и населеното място, където е седалището на клона.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. Седалището на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ВЕЧНОСТТА- 2011” е гр. Чирпан, област Стара Загора.

Чл.4 Адресът на управление е : гр. Чирпан 6200, ул. „ Изгрев” 5

СРОК

Чл.5 Съществуването и дейността на Сдружението не се ограничава със срок.

ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.6 Сдружението се самоопределя като организация, за осъществяване на ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА дейност по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.7 Сдружението може да извършва стопанска дейност, доколкото това е необходимо за постигане на целите му, подчинена на условията и по реда, определен от законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност .

Чл.8 Сдружението не разпределя печалба. Приходите от стопанска дейност се използват изключително за постигане на определените в Устава цели.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.9. Предметът на дейност на сдружението е: обединяване усилията на местната общественост, държавните и общински органи и организации, физически и юридически лица за организиране, публикуване и популяризиране на дейности в областта на науката и технологиите за удължаване на човешкия живот и постигане на физическо безсмъртие. Информационна, образователна, консултантска и организаторска дейност в областта и развитието на обществените отношения, свързани с:

1. Публикуване и популяризиране в Интернет или посредством други информационни технологии на текстове и материали от българското и световното книжовно богатство, свързани с технологични аспекти и философски концепти за постигане на физическо безсмъртие


2. работва и осъществява програми за организационно, методическо и научно подпомагане на дейността си и контролира осъществяването им.


представлява и защитава интересите на своите членове пред трети лица и държавни органи;


3. сътрудничи с организации, институции и физически лица в страната и в чужбина за своевременен обмен на технологии, информация и идеи;


4. взаимодейства със съответните държавни и обществени институции;


5. възлага, финансира и осъществява изследвания, научни разработки и публикации, свързани с дейността и целите му;


6. организира симпозиуми, семинари, конференции и други национални и международни форуми;


7. организира и подпомага създаването и разпространението на мултимедийни продукти в областта на имортологията и нейните философски концепти;


8. осъществява обучение и подготовка на кадри за работа по тематиката на рационалното безсмъртие;


както и всяка друга нестопанска дейност в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел.


9. в съответствие с настоящия Устав и реализира всякакви дейности, допустими от националното законодателство за реализиране на целите на сдружението.

 

10. както и всяка друга нестопанска дейност в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел в съответствие с настоящия Устав и реализира всякакви дейности, допустими от националното законодателство за реализиране на целите на сдружението.

 

 

ЦЕЛИ

Чл.10. Основни цели на сдружението са:

  1. Да развива, популяризира и утвърждава постижения от областта на имортологията.
  2. Да подпомага публикуването и издаването на произведения по гореизложената цел.
  3. Да подпомага научни изследвания и научни организации, изследователски лаборатории, ориентирани към имортологията.
  4. Да утвърждава в обществото модел на обществени отношения, базирани на толерантност и човеколюбие, чрез използването на съвременни технологии.
  5. Да оказва съдействие за въвеждане на съществуващите и за създаването на нови специализирани практики и стандарти в областта на имортологията.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл.11. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са:

  1. Организиране на изложения, семинари, квалификационни курсове, разяснителни кампании от областта на обща теория на системите и ситемния подход при изграждането на философски концепти за света.
  2. Организиране на конференции и представянето на Сдружението на международни такива.
  3. Оказване на правна, организационна и фактическа помощ на своите членове и всички нуждаещи се в областта на предмета на дейност на Сдружението.
  4. Представяне пред правителствени и международни организации, участие в създаването на стратегии, свързани с осъществяването на проекти за постигане на физическо безсмъртие.
  5. Установяване на връзки и осъществяване на сътрудничество с национални и чуждестранни научни , професионални, обществени и други организации и движения със сродна дейност, както и с международни правителствени и неправителствени организации в сферата на имортологията.

Чл.12./1/ Сдружението набира своите средства от следните източници:

т.1 Членски внос, както и други имуществени вноски по решение на Общото събрание;

т.2 Дарения от членове, както и дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица;

т.3 Приходи от имуществото на сдружението;

т.4 Възмездно или безвъзмездно придобиване на имущества по всеки законен начин.

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО

Чл.13 Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

ПРАВОСПОСОБНОСТ

Чл.14 Сдружението възниква с вписването му в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по седалището на юридическото лице.

Чл.15 Сдружението е носител на всички права и задължения, които не са свързани с естествените качества на физическите лица и може да притежава имуществото.

ПИСМЕНИ АКТОВЕ

Чл.16 Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация, включително и БУЛСТАТ номер.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.17 Сдружението изразява волята си и извършва правни действия чрез своите органи.

Чл.18 По съдебни спорове между Сдружението /юридическото лице с нестопанска цел/ и управителния му орган, съответно членове на управителния орган, юридическото лице може да се представлява и от Общото му събрание чрез едно или няколко лица.

Чл.19 Сдружението може да участва в работата на орган на юридическото лице с нестопанска цел чрез своя представител или упълномощено от него лице.

УСТРОЙСТВО

Чл.20 Устройството на Сдружението се определя от този устав и от закона. Сдружението може да има клонове и в други градове на страната и чужбина. Ръководителите на тези звена представляват юридическото лице с нестопанска цел за дейността на конкретния клон, с представителна власт, определена с Решение на органа, който го създава.

Чл.21 Клоновете се образуват с решение на Общото събрание.

ІІ. РАЗДЕЛ ІІ – ВТОРИ

ВЪТРЕШНА СТРУКТУРА И РЪКОВОДСТВО

ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.22 /1/ Членовете на сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица.

/2/ Членуването в сдружението е доброволно.

Чл.23./1/ Всеки член има право да участва в управлението на сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в устава.

/2/. Да участвува в работата на Общото събрание, да участвува в подготовката на решения, да предлага лица за избор в управителните и други органи, както и да бъде избиран в органите на управление на сдружението;

Чл.24 Всеки член е длъжен:

т.1 Да спазва устава и да участвува активно в осъществяването на целите на сдружението;

т.2 Да не използва членството в Сдружението за постигане на цели, противоречащи на Устава му;

т.3 Да заплаща определения членски внос и имуществените вноски съгласно този Устав, когато това е предвидено в решение на Общото събрание на Сдружението;

т.4 Да изпълнява решенията на органите на Сдружението.

Чл.25 Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.

Чл.26 Членските права и задължения с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

ПРИЕМАНЕ НА НОВ ЧЛЕН

Чл.27 Нов член се приема от Управителния съвет, въз основа на писмена молба с изрично заявление, че кандидат-членът приема целите на сдружението, съгласен е да работи за тяхното постигане и приема разпоредбите на този Устав. Управителния съвет е длъжен да вземе решение в едномесечен срок.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл.28. Членството се прекратява:

т.1 с едностранно волеизявление до Сдружението;

т.2 със смъртта или поставянето под пълно запрещение на членовете физически лица, респективно с прекратяването на членовете юридически лица;

т.3 с изключването;

т.4 с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;

т.5 при отпадане.

Чл.29 /1/ Решението за изключване се взема от Общото събрание за системни и груби нарушения на членските задължения, както и при поведение, което противоречи на целите на Сдружението и прави по-нататъшното членство несъвместимо. Изключеният член не гласува, но има право да участвува в разискванията по неговото изключване.

/2/ Отпадането поради невнасяне на установените от Общото събрание имуществени вноски, в т.ч. системно неучастие в дейността се констатира по документите на Сдружението.

ОРГАНИ

Чл.30 Върховен орган на Сдружението е Общото събрание.

Чл.31 Управителен орган на Сдружението е Управителния съвет.

Чл.32 Общото събрание на Сдружението може да избере и контролен орган в лицето на Контрольор/Контролен съвет/.

Чл.33 Контролният съвет не е задължителен орган.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.34. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.35 Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;

2. приема други вътрешни актове;

3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет, Председателя на УС и Контрольора/Контролния съвет, и определя възнагражденията им;

4. изключва членове;

5. взема решение за откриване и закриване на клонове на Сдружението;

6. взема решение за участие в други организации;

7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

8. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;

9. приема бюджета на сдружението;

10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

11. приема отчета за дейността на управителния съвет и одобрява докладите на Контролния съвет/Контрольора/;

12. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

13. взема и други решения, предвидени в устава.

Чл.36 Правата по чл.35 т.1, 3 /относно избора и освобождаването на членовете на УС/, 7, 9, 11 и 12 на предходния член не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

Чл.37 За лица, имащи особено значение за Сдружението, на материално затруднени лица, Общото събрание може да намали имуществените вноски, както и изцяло да ги освободи от задължение за заплащане на такива, за определен период.

Чл.38 Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

Чл.39 Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

Чл.40 Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл.41 Споровете по предходния член могат да бъдат повдигнати пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.42 /1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

/2/ Общо събрание се свиква най-малко веднъж годишно.

Чл.43. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

Чл.44. Поканата се изпраща писмено до всеки от членовете и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден. Обявата се публикува в местен и/или регионален вестник, най – малко един месец преди насрочения ден.

Чл.45 Общото събрание е законно, ако присъствуват или са представени повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл.46 Всеки член на общото събрание има право на един глас.

Чл.47 Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл.48 Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл.49/1/ Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

/2/ Решенията по чл.35, т.1 и т.7 от Устава се вземат с мнозинство 2/3 /две трети/ от присъстващите.

/3/ По въпросите, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения, освен ако всички членове на Общото събрание присъстват или са представени на събранието и вземат единодушно решение да се разгледат.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.50 /1/ Управителният съвет се състои от три лица – членове на сдружението. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочат за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението. Членовете на управителния съвет се избират за срок от 5 /пет/ години.

/2/ При освобождаване член на Управителния съвет, общото събрание избира нов член до края на мандата.

/3/ Управителният съвет продължава дейността си до избор на нов.

/4/ Общото събрание се свиква за избор на нов управителен съвет най-малко два месеца преди изтичане на мандата на членовете.

/5/ Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл.51. Управителният съвет може да избере от своя състав Заместник-председател и секретар.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.52. Управителният съвет:

1. Представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

2. Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

3. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;

4. Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджета;

5. Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;

6. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

7. Приема правилата и реда за осъществяване на допълнителна стопанска дейност;

8. Приема правилник за работата си;

9. Определя адреса на сдружението:

10. Приема структурата на Сдружението, с изключение на създаването на клонове, което е компетенция на Общото събрание и определят правомощията на ръководителите на структурните звена, които създава с приетата структура.

11. Приема правилата за работната заплата, реда за назначаване и освобождаване на персонала, както и други вътрешни правила на сдружението;

12. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

13. Изпълнява задълженията, предвидени в устава.

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.53 /1/ Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

/2/ Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъствуват повече от половината от неговите членове.

/3/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

/4/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъствуващите, а решенията по чл. 14, ал.2 и чл. 31, т.3 и 6 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел – с мнозинство от всички членове.

/5/ Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл.54 1.Председателят представлява сдружението пред всички лица и организации. Председателят може да упълномощи Заместник-председателя, а по решение на УС и друг член на УС за изпълнение на функциите му.;

2. Сдружението може да избира ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ измежду лица с утвърден авторитет и заслуги в областта на науката.

3. Почетният председател има представителни функции при публични мероприятия на сдружението и не се вписва в регистъра за ЮЛНЦ. Същият може да участва в работата на УС с право на съвещателен глас.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ. СЕКРЕТАР

Чл.55 Заместник-председателят подпомага Председателя при осъщест-вяването на функциите му и представлява Сдружението при упълномощаване и/или в случаите посочени в Устава.

Чл.56 Секретарят подготвя организационно провеждането на заседанието на Управителния съвет на Сдружението и извършва организационната работа по изпълнението на същите решения.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ. КОНТРОЛЬОР

Чл.57 /1/ Контрольорът/Контролният съвет се избира от Общото събрание за срока на избор на Управителния съвет и мандатът му се прекратява с прекратяване на мандата на УС. Контрольорът/Контролния съвет не е задължителен орган.

/2/Контролният съвет е в състав от трима души с равни правомощия.

/3/ Контролният съвет избира от състава си Председател, който организира работата на съвета и го представлява пред Общото събрание и управителния съвет. При отсъствие на Председателя, Контролният съвет се представлява от друг негов член.

Чл.58 Контрольор не може да бъде:

член на Управителния съвет, както и негов съпруг или роднина по права и съребрена линия до четвърта степен включително;

лице, което предходния мандат е било член на Управителния съвет;

лице, което е било или е счетоводител или материално отговорно лице в сдружението.

Чл.59 Компетентност на Контрольора/Контролния съвет:

следи за правилното използване, запазване или увеличаване на имуществото на сдружението;

следи за стопанисването на имуществото на сдружението и за воденето на счетоводната отчетност;

дава заключение по бюджета на сдружението.

Чл.60 Във връзка с дейността си, Контрольорът/Контролният съвет има право да прави ревизии, инвентаризации, проверка по документацията на сдружението и да иска писмени обяснения от длъжностните лица в сдружението.

Чл.61/1/ След приключване на финансовата година, Контрольорът/Контролният съвет прави пълна годишна ревизия.

/2/Контрольорът/Контролният съвет изготвя и представя на Общото събрание годишен доклад за дейността си.

ПОМОЩНИ ОРГАНИ

Чл.62 По решение на Управителния съвет могат да се създават помощни и временни органи на Сдружението.

ПРОТОКОЛНИ КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО И ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ

Чл.63 /1/Сдружението води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. Членовете на Сдружението могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

/2/ Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им.

ІІІ. РАЗДЕЛ ІІІ – ТРЕТИ

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ. ПОСЛЕДИЦИ.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.64/1/ Сдружението се прекратява с:

1. С изтичането на срока му, при положение, че се приеме срок за действие на Сдружението.

2. С решение на върховния си орган;

3. С решение на окръжния съд по седалището, когато:

А/ не е учредено по законния ред;

Б/ извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави;

В/ е обявено в несъстоятелност.

/2/ Решението на съда за прекратяване по т.1 и т.3 може да се постанови по иск на всяко едно заинтересовано лице и/или на прокурора.

/3/ В случаите на съдебно прекратяване, прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.65/1/ При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

/2/ Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.

/3/ Ако ликвидатор не е определен по реда на ал.2, и в случая на чл.13, ал.1, т.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, той се определя от окръжния съд по седалището на Сдружението.

/4/ Ликвидатора/ите довършват текущата дейност, превръщат имуществото на сдружението в пари, събират вземанията и изпълняват задълженията му.

/5/ Ликвидатора/ите са длъжни да уведомят съответната данъчна администрация за започналата ликвидация в 7-дневен срок от прекратяване на сдружението.

/6/ Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон. По отношение на юридически лица с нестопанска цел подлежащите на вписване в търговския регистър актове на съда по несъстоятелността се вписват в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и се обнародват в “Държавен вестник”, а подлежащите на обявяване в търговския регистър актове се обнародват в “Държавен вестник”.

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА

Чл.66 /1/ Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава от върховния орган на Сдружението, доколкото в Закона за юридическите лица с нестопанска цел не е предвидено друго. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.

/2/ Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация, отговарят за задълженията на прекратеното Сдружение до размера на придобитото.

ЗАЛИЧАВАНЕ

Чл.67 След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на Сдружението от окръжния съд по седалището му.

ІV. РАЗДЕЛ ІV – ЧЕТВЪРТИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОДЕБИ

Чл.68 Сдружението има свой печат и може да създава почетни знаци и отличия. Сдружението също така има свое знаме, емблема, бланка, почетна значка и медали, с които отличава своите членове.

Чл.69 Пазител на печата на Сдружението е Председателят на Управителния съвет.

Чл.70 Вписването на сдружението в регистрите на ОС-Стара Загора се възлага на Управителния съвет.

Чл.71 Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

Този устав се прие единодушно от всички учредители участвали на Учредителното събрание на Сдружението, проведено на 13.06.2011 в гр. Чирпан. Уставът се изготви и надлежно оформи и подписа в 2 /два/ оригинални екземпляра, от които 1 /един/ за архива на Сдружението и 1 /един/ за регистрацията на сдружението в Окръжен съд-Стара Загора.

 

Подобни: