ПОКАНА

 

ПОКАНА

Управителният съвет на СНЦ “От гледна точка на вечността- 2011” ви кани да присъствате на отчетните събрания на дружеството, което ще се проведе на 08.04.2018г. от 10,00 часа на адреса на дружеството: гр. Чирпан, ул. “Изгрев” 5 при следния дневен ред:

1. Отчет на английски английски английски английски де Й ността на английски английски английски английски СНЦ “От гледна точка на вечността-2011” за календарната 201 7 г.

2. Финансов отчет на сдружение за календарна 201 7 г.

3. Приемане на план за дейността на Сдружение за календарната 2018г.

При липса на кворум в определение час, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе на същата дата от 11,00 часа на посоченото място по същия дневен ред, без значение от броя на публикуваните членове. Съществуват материали на дневния ред на членовете на сдружението в управлението на същото.

Председател: Марияна Кривошапкова

 

Подобни: