Начало Нормативни документи Учредителен протокол

Подобни статии

Статс

УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
Нормативни и други документи - Нормативни документи
Written by Т. Колев   
Friday, 08 July 2011 10:05

 

УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

от Учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел ” ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ВЕЧНОСТТА- 2011”

Днес 13.06.2011 г. в гр.Чирпан бе проведено Учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ВЕЧНОСТТА- 2011” в присъствието на следните учредители:

1. Таню Жеков Колев

2. Марияна Манолова Кривошапкова

3. Живко Танев Колев

4. Елена Ангелова Драгова

5. Пламена Танева Колева

6. Ангел Красимиров Димов

7. Деница Димитрова Колева

8. Кичка Иванова Ангелова

9. Стефан Канев Ангелов

10. Николай Стефанов Петков

11. Павлина Андреева Стоянова

Учредителите единодушно взеха следните

РЕШЕНИЯ :

1. УЧРЕДЯВАТ Сдружение с нестопанска цел ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ВЕЧНОСТТА- 2011” гр.Чирпан, област Стара Загора по смисъла за Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

1.1 Наименование: ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ВЕЧНОСТТА- 2011”, като на латиница ще се изписва по следния начин SUB SPECIE AETERNITATIS- 2011

1.2. Седалище: гр.Чирпан, област Стара Загора;

1.3. Адрес на управление: гр.Чирпан, област Стара Загора, ул. „Изгрев” 5;

1.4. Цели:

  1. Да развива, популяризира и утвърждава постижения от областта на имортологията.
  2. Да подпомага публикуването и издаването на произведения по гореизложената цел.
  3. Да подпомага научни изследвания и научни организации, изследователски лаборатории ориентирани към имортологията.
  4. Да утвърждава в обществото модел на обществени отношения, базирани на толерантност и човеколюбие, чрез използването на съвременни технологии.
  5. Да оказва съдействие за въвеждане на съществуващите и за създаването на нови специализирани практики и стандарти в областта на имортологията.

1.5. Средства за постигане на целите:

  1. Организиране на изложения, семинари, квалификационни курсове, разяснителни кампании от областта на обща теория на системите и ситемния подход при изграждането на философски концепти за света.
  2. Организиране на конференции и представянето на Сдружението на международни такива.
  3. Оказване на правна, организационна и фактическа помощ на своите членове и всички нуждаещи се в областта на предмета на дейност на Сдружението.
  4. Представяне пред правителствени и международни организации, участие в създаването на стратегии, свързани с осъществяването на проекти за постигане на физическо безсмъртие.
  5. Установяване на връзки и осъществяване на сътрудничество с национални и чуждестранни научни , професионални ,обществени и други организации и движения със сродна дейност ,както и с международни правителствени и неправителствени организации в сферата на имортологията.

1.6. Предмет на дейност на Сдружението с нестопанска цел:

Предметът на дейност на сдружението е: обединяване усилията на местната общественост, държавните и общински органи и организации, физически и юридически лица за организиране , публикуване и популяризиране на дейности в областта на науката и технологиите за удължаване на човешкия живот и постигане на физическо безсмъртие. Информационна, образователна, консултантска и организаторска дейност в областта и развитието на обществените отношения, свързани с :

1. Публикуване и популяризиране в Интернет или посредством други информационни технологии на текстове и материали от българското и световното книжовно богатство, свързани с технологични аспекти и философски концепти за постигане на физическо безсмъртие


2. работва и осъществява програми за организационно, методическо и научно подпомагане на дейността си и контролира осъществяването им.


представлява и защитава интересите на своите членове пред трети лица и държавни органи;


3. сътрудничи с организации, институции и физически лица в страната и в чужбина за своевременен обмен на технологии, информация и идеи;


4. взаимодейства със съответните държавни и обществени институции;


5. възлага, финансира и осъществява изследвания, научни разработки и публикации, свързани с дейността и целите му;


6. организира симпозиуми, семинари, конференции и други национални и международни форуми;


7. организира и подпомага създаването и разпространението на мултимедийни продукти в областта на имортологията и нейните философски концепти;


8. осъществява обучение и подготовка на кадри за работа по тематиката на рационалното безсмъртие;


както и всяка друга нестопанска дейност в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел.


9. в съответствие с настоящия Устав и реализира всякакви дейности, допустими от националното законодателство за реализиране на целите на сдружението.

 

10. както и всяка друга нестопанска дейност в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел в съответствие с настоящия Устав и реализира всякакви дейности, допустими от националното законодателство за реализиране на целите на сдружението.

 

Вид дейност: Сдружението се самоопределя като организация, за осъществяване на ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА дейност

1.8. Сдружението може да извършва стопанска дейност, доколкото това е необходимо за постигане на целите му, подчинена на условията и по реда, определен от законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност;

1.9. Срок:Съществуването и дейността на Сдружението не се ограничават със срок.

2. Приемат Устав на Сдружението.

3. Избират Управителен съвет на Сдружението в състав:

1. Марияна Манолова Кривошапкова

2. Пламена Танева Колева

3. Павлина Андреева Стоянова

4. Избират за Председател на Управителния съвет на СНЦ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ВЕЧНОСТТА- 2011” гр.Чирпан – Марияна Манолова Кривошапкова който ще представлява Сдружението.

5. Учредителното събрание избира за почетен председател на Сдружение с нестопанска цел ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ВЕЧНОСТТА- 2011”

Таню Жеков Колев

 

Last Updated on Thursday, 19 January 2012 14:17
 

Търсене

FacebookСтатистики

Members : 704
Content : 37
Content View Hits : 148634

Най-четени

От архива

Вести

Въведете данни за автоматично периодично получаване на информация за обновявания и новини от сайта
Receive
Terms and Conditions

Powered by: SubSpecieAeternitatis[DOT]ORG.